OGŁOSZENIE

  Zarząd Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zambrowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie nabywcy pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zambrowie o powierzchni użytkowej 24,15 m² / IV piętro /.

Cena wywoławcza 61.375,80 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 80/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu nieograniczonego jest wpłacenie wadium.

Wadium w wysokości 6500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 1332 0000 1102 0028 0669 do dnia 02.06.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2023 r. o godz. 1000   w Biurze Spółdzielni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3A w Zambrowie (sala konferencyjna – parter ).

Wyżej wymieniony lokal mieszkalny posiada Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ( do wglądu na stronie ZSM ).

Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin.

Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 86 271-32-59 w 25.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU >>