Klauzula informacyjna dla lokatorów (członków Spółdzielni i ich rodzin ; osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokali , spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, najem; zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Zambrowie przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3A,
   18-300 Zambrów, KRS: 0000125693, NIP: 7230001656, REGON: 000483228

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji  zadań , obowiązków i uprawnień  określonych w Statucie i Regulaminach  Spółdzielni, oraz powszechnie    obowiązujących przepisach  prawa  a  związanych z prowadzeniem działalności  zarządzania i administrowania nieruchomościami. 
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;
 3. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora;
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym