DZIAŁ I

SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT

Art. 1. § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Art. 2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Art. 4. (uchylony).

Art. 5. § 1. Statut spółdzielni powinien określać:

 1)  oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;

 2)  przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;

 3)  wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;

 4)  prawa i obowiązki członków;

 5)  zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;

 6)  zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;

 7)  zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;

 8)  zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.